Nature in the City טבע עירוני

עורב אפור נוחת בגן הבהאי, חיפה 2020

עורבים שבלולים ובעלי חיים אחרים לכבוד מיזם "עפים על זה" בסימן טבע עירוני

חזיר בר חיפאי מצוי, 2019
עורב ברחוב פנורמה. טבע עירוני בחיפה
עורב במגרש החנייה של מכללת גורדון. טבע בעיר
עורב במגרש חניה בחיפה. טבע בעיר

צילומים נוספים ותובנות יגיעו לכאן

דף התלמידים