Silhouettes And Shadows

צל ועוד צל 2019, חיפה

צל עם שקית קניות
צל מאחורי סורגים 2021
צללית בפינלנד 2019
מכה בגונג במסגרת משמרת מחאה נגד מעצרים מנהלתיים. מול כלא דאמון 23.11.2019
דמויות ושלולית. הר הכרמל 7.12.2019
השתקפות וצללית ושרידים של פרספקטיבה קווית

השתקפויות במים

השתקפויות כל מיני

מרקמים

מקום לעת ערב