SFD-Copenhagen 20-6-2022

תחת הסיסמא פליט הוא פליט הפגינו עשרות בכיכר העירייה בקופנהגן, עם דגל סוריה החפשית ומסרים של הומאניות. מתוך המשאית שרה מקהלה ונשאו נאומים. את הרמקולים שמעתי ממרחק רב מאד אבל לא הבנתי אף מילה. יום הפליט 20.6.2022

בשבוע שעבר התקיים יום הפליט הבין לאומי. בתמונות, דגל סוריה החפשית בכיכר העירייה בקופנהאגן, על רקע מקהלה שהופיעה מעל גבי משאית. "פליט הוא פליט" חזרו וצעקו באנגלית אבל עיקר התוכן היה בדנית. דגלים של אוקראינה על בניינים סביב, ודגל פלסטיני, אחד, קטן, הוחזק שם בידי אחת המשתתפות.
En Flygtning er en Flygtning = פליט הוא פליט. ראו Syrisk Forening i Danmark – SFD

דגלי אוקראינה מעל מבנים בקופנהגן
Copenhagen דגלי אוקראינה על מבנים בקופנהגן, יוני 2022

יונים בקופנהגן
יונים חפשיות בקופנהגן 2022