-Children Adolescent and the Media

תכנית כנס בינלאומי בנושא ילדים ומתבגרים ומדיה שהתקיים במכללה האקדמית גורדון ב-2018. במהלך הכנס התקיימו 'פרזנטציות בזק' ובאחת מהן הצגתי תרגיל שקיימתי עם תלמידי חטיבת ביניים בנושא יצירתי במיוחד.