Gordon

חלקי שיעורים, הפניות וקישורים, מידע לקבוצות שונות שעובדות איתי, דוגמאות לנושאים שונים. לא הכל פתוח ולפעמים נדרשת סיסמא.

אפרסק שזמנו היה בידו. זמן 2020
מאינה בדשא. ציפור פולשת באזורינו.